kirsti

kirsti
1 kir̃sti, ker̃ta, kir̃to 1. tr. kuo nors aštriu smogiant pargriauti, paguldyti; atskirti dalį nuo visumos, smulkinti: Kir̃sk medį stovintį, kapok gulintį J. Ir nei vieno liemenio lietuviai nekir̃tę, jėg tik stuobriai papuvę savaime išvirtę A.Baran. Važiuojam miškan malkų kir̃stų Ds. Skynimas su jekšiu kertamas Gršl. O ką aš žaliuosiu žiemą vasarelę, žada muni kirsti, šakeles genėti StnD3. Kirto brolelį kaip ąžuolelį, lėkė galvelė kaip kopūstelis KlpD28. Užėjo grastis kir̃sti girią J. Šventus lieknus kerta S.Dauk. O dabar man už tai galvą nori kirstie BsPIV20. Kirto galvelę kaip kopūstužį JD1131. Ker̃t tu man galvą, aš praudą nebijau niūkt Aps. Neina, koc tu jam galvą ker̃t' Aps. Tuokart aš būsiu karelė[je] kirstas ir po kojų rūstai pamintas D73. Jūsų brolelis karužė[je] kirstas JD1136. Kad buvo kertamasis sukrus [= cukrus], plytinelio nebuvo Šts. ^ Kur kerta, ten ir skiedros lekia J.Jabl. Kamgi lazdą kirstum, jei ne pasiremti! LTR. Anoj pusėj marių pušį ker̃ta, o pro langą skiedros krenta An. Matė kertant, o nematė griūvant (avį kerpa) Sch56. Girio[je] kirsta, krome pirkta, ant rankų graudžiai verkia (smuikas) LTR. Važiuoja važiuoja – nėr vėžių, kerta kerta – nėr skiedrų (valtis) .
kirstinaĩ adv.: Ir Petrą toks jau [angelas] išvedė, kaip kirstinai jį apkalė KlM149.
2. tr., intr. SD370, R, K kuo nors aštriu smogti: Nekirsk kirviu akmenį, nes kirvį atkirsi (atšipinsi) J.Jabl. Višta, pradėjus tokį kietą kiaušinį kirsti, atsimušo sau snapą . Buvau bekertąs, bet kirvis nusmuko J.Jabl. Kareivis kirto kalaviju GK1940,58. Tai kad pasakė: kaip kirviu kirto! Vaižg. Jis ker̃ta iš peties (smarkiai) Alk. Abiem pusėm kertamas [kardas] Slnt. Kuilys kerta iltim KzR. Zuikinis vanagas nuveiza begulintį zuikį ir kerta žemėn Šts. Karde, karde, pats kertantis, nukapok galvas! Mrc. Kaip pradėjo su savo šoble kirst, tuojaus visus išmušė, ... iškirto LB221. Kad užsimojai, tai ir kirsk! . Gyslą kirsti (kraują leisti) Lex4. Turimėg kirst kalaviju DP154. ^ Nekirsk per šniūrą (neperženk ribos) B. Varna varnos akies nekerta B. 3. tr. pjauti dalgiu, pjautuvu (javus, šieną): Šauniai kerta naujasis kombainas . Išdalijo pjaunamąsias ir kertamąsias mašinas sp. Šitas dalgis geras rugiams kirsti J.Jabl. Rugiai jau kirstini J.Jabl. Vasaroją, šieną pjauja, rugius ker̃ta J. Kirsiu šieną, negailėsiu, kai nukirsiu – pailsėsiu! P.Cvir. Mes ... greiti, kaip būrams reik, į baudžiavą bėgom ... šieną kir̃st, sugrėbt ir po kraiku pakavoti K.Donel. Nekirstà pieva KII267. O žalią dobilėlį kerta jauni berneliai II391. Bernyti jaunas, ne tavo darbas, ne tavo darbelis rūteles kirsti JD910. Kopūstus ker̃ta, kai prasideda šalnos Ktk. | refl.: Kviečiai prieš Žolinę kir̃tosi (buvo kertami) Vlkv. 4. tr., intr. gelti, kąsti: Bitys, akliai, dvilinkiai, gyvatės ker̃ta (ne gilia) J.Jabl. Arklius būžiai ker̃ta Brb. Skruzdėlės ima kirsti jam kojas . Neik per samanas, be gali gyvatė kir̃st Vžns. Musės ker̃ta prieš lytų Skr. Dabar gyliai labai karves ker̃ta . Man ka kir̃s kur blakė, tai ir pūslė Prn. ^ Čiulba kaip lakštingala, kerta kaip gyvatė LTR(Rk). 5. intr. prk. gižinti, kąsti: Tokie karti dūmai – į gerklę kerta Als. Tik padaryta gera rūgštis (gira) kerta į liežuvį ir į nosį S.Dauk. | refl.: Dūmai ker̃tasi nosin Sn. Stiprus tabakas, kad net gerklėj ker̃tasi . 6. intr., tr. mušti, pliekti, smogti: Lytus ker̃ta į veidą KII157. Į žandą jam kirto, davė, drožė, rėžė J.Jabl. Kirtęs nekirtęs – kumelės stovi sau, galvas nuleidusios Žem. Jis mato, kaip kerta lazda ps. Galėsi pats eiti, kirsdamas šunims per blakstienas Erž. Katras kir̃tot akmeniu? Ss. Kir̃sti kam skersai Ss. Muštuvėliais kerta Skr. Kad kirsiu į ausį, tai tuojau parausi! Skr. Jisai ją kirto abrūsu LB159. Ragana kirto su kakta, ir kakta prilipo VoK135. Kariai stipriai kirto žingsnį . Širvas žirgelis kanopom kerta TDrIV68(Vlk). Su pastarojom kojom kad kirto iš šalies Brs. | prk.: Priešui kirtome lemiamą smūgį . ^ Kas veža, tam ir kerta Erž. Žaibas žaibą trenk, lašas lašą kert Sim. | refl.: Kertasi kaip gaidžiai J. Getai smagiai kirtosi su Aleksandru Didžiuoju Š. 7. intr. trenkti (apie žaibą): Kad kir̃sta griaustinio medžian, tai net perskelta stuobrys Trgn. Kaip kir̃to žaibas, tai ir perkūnsargį sutrupino Sdk. 8. intr., tr. šauti; nušauti: Užveski gerai šautuvą ir kirski V.Piet. Kulkos smagiai kir̃to į mūrą KI123. Snaradai ker̃ta Prn. Šautuvas kerta ir nepakerta (nesprogsta, nepadega) Šts. Pliaukštelėjo, bet nekirto: nesprogo pistūnas Ggr. Devynios kulkos pro šalį lėkė, o ta dešimta brolelį kirto LTR. 9. tr., intr. imti kirtį (kortose), mušti: Aš su tūzu kirtaũ Skr. Galvinys ker̃ta kojinį Šv. Jei korta gera, tai kirsk, apsimokės Ds. | Juodieji priversti kirsti bokštą (šachmatuose) . 10. tr., intr. prk. godžiai valgyti, smarkiai eiti, bėgti, lyti, griežti, šokti ar ką kita daryti: Jis ramiai sau kirto vakarinę košę sp. Ot ker̃ta – net ausys linksta! Kt. Ker̃tat, lyg būtumėt kelias dienas nevalgę Snt. Ale tik tu pažiūrėk, kaip mano šeimyna ker̃ta! Ds. Kir̃sk, kol bliūdas netuščias Trgn. Lapė žąsį kad ker̃ta, tai ker̃ta! Švnč. | Greitai kirsk tu prie Stapo Vaižg. Visą kelią zovada kir̃to Gs. Kurgi taip smarkiai kertì, kad negalima ir pavyti? Vžns. Tegu tik nustoja lyti, tuoj namo kertù Sv. Žiūrėk, kaip smarkiai arkliai per lauką ker̃ta Vdžg. Kirtom, kur stačiau, par raistus, laukus Skdt. | Kad kerta lietus, tai kaip iš viedro! Ds. Žvarbus lietus kirto . | Orkestras kirto maršą . Muzikos kerta, jaunimas šoka Pls. Miela žiūrėt, kai dusetiškiai kerta (šoka) Ds. 11. intr. prk. barti, ginčyti, smarkiai, griežtai kalbėti: Kaip pradės ant manęs kir̃sti, aš tik žvalgaus, ar negirdi kas Skd. Ką aš esu padaręs, kad anie teip ant manęs kerta? Slnt. Tokia kalba aštri – žodis į žodį kerta Gs. Kertam kap skiedrom (prastai, stačiai šnekam) Vrn. | Tu jo nekirsi (nenugalėsi kalboje): jis velniu pasiburškęs Nm. | refl.: Suės jus tie sklypeliai, pamatysit! – kirsdavos Silvestras J.Marc. Kad tu nori teisybės, tai ir kirskis . Toks mažas ir prieš visus kertasi Ig. Ir Katrė beturinti liežuvėlį: taip kertas, kad bėda! Žem. 12. tr. ėsti, kapoti, gadinti (apie kirmėles, vabzdžius): Mūsų kopūstus kirminai pradėjo kirsti Up. Kad grybai nekirmė[ja], nekir̃s vabalai tą metą rugių (flk.) Šts. Jau žalią medžio žievę kerta kirminai . Kad šį metą kirto linus Grg. 13. tr. daryti pleką, kirtimą, plekuoti: Šiaudus kirsti į kestes kirtimams dėti Ggr. Šieną kerta kirtimais ir deda į kupsčius Als. 14. tr. prk. lošti (kortomis): Girkšnodavo šermukšninę ir kirsdavo „durnių“ A.Vencl. Vyresnieji virtuvėje dvidešimt vieną kerta sp. | refl.: Jisai tris naktis kirtosi kortomis . Vyrai kortosna ker̃tas Rod. 15. tr. prk. per ką skersai eiti, dalyti ką pereinant: Namo vidų kirto ilgas tamsus koridorius J.Balt. Pilkas kelias kerta lauką . Jo kaktą kirto kampuota raukšlė . Įstrižai kirsdama srovę, valtis nuplaukė upe . Mišką kirto didysis Smolensko kelias . Jis greitais žingsniais kirto gatvę . | refl.: Dvi tiesės kertasi tik viename taške . Du vieškeliai kirtosi netoli miestelio . 16. refl. prk. susieiti, susiliesti: Jų laukai čia ker̃tas J. 17. refl. prk. priklausyti: Visas Nienių kalnas ker̃tasi prie Grumblių J. 18. tr. prk. smeigti: Nusipirkau šukas, į galvą ker̃tamas Als. 19. tr. prk. kelti, daryti: Aš neduosiu savo duktės, ė su tavim vainą kir̃siu Klt. 20. refl. prk. kliūti, strigti, gerai neišsitarti (apie žodžius): Kertasi žodžiai, kad dantų nėr Plv. Jam ėmė nesisekti, žodžiai kirtosi . 21. tr. prk. apgauti: Jis mane kir̃to mažiausiai kokiais penkiais rubliais Vlk. Su šia pieva tai jis tave kirto Žž. 22. tr. ręsti, statyti: Pirkelę par aną kirtau Ad. 23. refl. prk. gyvuoti, laikytis: Da tuo tep ir kertamės Klvr. 24. intr. prk. lažintis, eiti lažybų: Ker̃tam iš bonkos šnapso, jei šiandie nelis Kt. Iš kiek kir̃sim? Brt. 25. tr. prk. imti (apie miegą): Mane labai miegas ker̃ta Alk. Gali būti lietaus – mane miegas labai ker̃ta Gs. 26. tr. prk. varginti, skaudėti; atimti (kojas, rankas): Negaliu pastovėti – kojas ker̃ta Ds. Kojas kerta, negaliu toliau nešti Krkl. Te tau kultuvas, man rankas ker̃ta Ktk. 27. tr. mušti, daužti (apie rankų padavimą vienas antram, sulygus, susitarus dėl ko nors): Nu, kir̃skit rankas ir eikit barykščių (magaryčių) gert Sdk. 28. tr. 614 prk. daryti, krėsti (juokus, pokštus ir t.t.): Nekirsk juokų, sakyk teisybę Dr. 29. tr. prk. kelti, užsiprašyti (kainą): Kir̃sti kainą 148. 30. intr. prk. piktai, tiesiai, stačiai sakyti: Kerta į akį J. Jis visiem tiesiog į akis kerta Kt.
◊ į ãkį kir̃sti miegoti: Pavalgęs kirsiu į akį Rm. Dabar kir̃sk akiñ (eik miegoti, gulk)! Ob.
iš lažýbų kir̃sti eiti lažybų, lažintis: Kertu iš lažybų, kad niekas taip neseka, ką ir kame veikia katė kaip žvirblis J.Jabl.
kopūstùs kir̃sti mesti vandens paviršiumi akmenuką (toks žaidimas): Prie vandens vaikai visada turi darbo: vieni čeverykus siuva, kiti kopūstùs ker̃ta, vis užsiėmę Trgn.
maišù kir̃stas puskvailis Et, maišù kir̃stas Ad.
nuo ausiẽs kir̃sti; Ašb gražiai kalbėti.
\ kirsti; antkirsti; apkirsti; atkirsti; įkirsti; iškirsti; paiškirsti; nukirsti; panukirsti; pakirsti; parkirsti; perkirsti; piekirsti; prakirsti; prikirsti; sukirsti; užkirsti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • Kirsti — Chartplatzierungen Erklärung der Daten Singles Du darfst nicht weinen DE: 24 – 15.06.1968 – 7 Wo. Von mir aus kann es regnen DE: 38 – 02.11.1968 – 3 Wo. Ein Student aus Uppsala DE: 15 – 01.03.1969 – 14 Wo. Napoleon und Josefine DE: 34 –… …   Deutsch Wikipedia

  • kirsti — 2 kir̃sti, ta, o intr. 1. pradėti kartėti, karsti: Kir̃sta pienas, ilgai nesurūgdamas Sr. 2. Sr stingti, tirštėti, klekti. kirsti; apkirsti; sukirsti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kiršti — kir̃šti, ta, o intr. BŽ102; N, [K], kìršti pykti: Ko kirštì, t. y. pyksti? J. Tu nekir̃šk ant ano, ale sukir̃šusius sugadyk J. Ko tu kìršti ant manęs? Skr. Seniai jau jie visi ant jo vieno kir̃šta Trg …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • Kirsti Sparboe — was born on December 7, 1946 in Tromsø, Norway. She Is a musical performer, and an actress. Most of her musical career is based around the widely popular Eurovision Song Contest.Her first participation in the Eurovision Song Contest was in 1965,… …   Wikipedia

  • Kirsti Sørensdatter — (d.1621), was an alleged Norwegian witch, one of the best known victims of the witch persecutions in Norwegian Finnmark during the 17th century. She was a main figure in the great witch trial of Vardø in 1621, which was the first witch trial of… …   Wikipedia

  • Kirsti Huke — (* 1977 in Melhus) ist eine in Trondheim lebende norwegische Jazz und Rocksängerin. Inhaltsverzeichnis 1 Biographie 2 Diskographie 2.1 The 3rd and the Mortal …   Deutsch Wikipedia

  • Kirsti Andersen — Kirsti Møller Andersen, sie veröffentlichte auch als Kirsti Pedersen[1] (* 9. Dezember 1941 in Kopenhagen), ist eine dänische Mathematikhistorikerin. Kirsti Andersen und Henk Bos, Oberwolfach 2005 Andersen ist Assistenzprofessorin (Associate… …   Deutsch Wikipedia

  • Kirsti Sparboe — en el Festival de Eurovisión Kirsti Sparboe (Tromsø, Noruega, 7 de diciembre de 1946). Es una actriz y cantante noruega. La mayor parte de su carrera se ha desarrollado en torno al Festival de Eurovisión. Festival de Eurovisión …   Wikipedia Español

  • Kirsti Lintonen — Kirsti Lintonen, born in Tampere on May 23, 1945, is the Permanent Representative of Finland to the United Nations. She presented her credentials to United Nations Secretary General Kofi Annan on February 15, 2005. From 2000 until her appointment …   Wikipedia

  • Kirsti Coward — (born 19 December 1940) is a Norwegian judge.She was born in Kristiansandcite encyclopedia |year=2007 |title=Coward, Kirsti |encyclopedia=Aschehoug og Gyldendals Store norske leksikon |publisher=Kunnskapsforlaget |location=… …   Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”